top of page
greencarefinland-logo_edited.png

Green Care-toimintaa jo 10 vuotta

 Isokummun lammastilalla järjestetään Green Care -työtoimintaa kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille.

Isokumpu hyväksyttiin vuonna 2016 ensimmäisenä suomalaisena hoivamaatilana Valviran rekisteriin ja tätä seurasi vuonna 2017 Green Caren Isokummulle myöntämä LuontoHoiva -laatumerkin käyttöoikeus. Senkin saimme ensimmäisenä Suomessa.

Syksyn 2020 aikana pilotoimme ELY-rahoitteisesti Sykkyrä-hanketta. Kyseisessä hankkeessa pyöritimme maatilaleiritoimintaa yläkoulujen pienryhmille Sieviin ja Kannukseen. Hanke eteni hyvin ja sen vaikutukset ovat jo näkyvissä. Toivomme tällaisen toiminnan jalkautuvan pysyväksi käytänteeksi.

Green Care -toiminta

Green Care -toiminta ylläpitää ja parantaa ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Työtoiminta keskittyy luontoperusteisiin menetelmiin, joissa käytetään apuna eläimiä ja luontoympäristöä. Tilamme Green Care -toiminta tapahtuu yhteistyössä psykiatrin ja psykologin kanssa, jotka vastaavat henkilökuntamme ammattimaisuudesta ja ovat samalla konsultoivia asiantuntijoita. Green Care -toiminta on osana työ- ja päivätoiminnan palvelutuotantoa.

Green Care tarkoittaa luonnon, maaseutuympäristön ja maatilan hyödyntämistä kuntoutus- ja hyvinvointipalveluiden tuottamisessa. Sen tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin parantaminen (henkinen, fyysinen ja sosiaalinen) sekä elämänlaadun lisääminen.

Green Care kattaa monia menetelmiä, joita käytetään tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Green Care -ajattelussa on myös ennaltaehkäisevän työn ulottuvuuksia. Toiminta sijoittuu usein luontoon tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan toki tuoda myös kaupunki- ja laitosympäristöön.

Luonnon elvyttävää hyvinvointia on tutkittu 1960- luvulta lähtien

Luonnon näkeminen ja kokeminen omassa lähiympäristössä antaa mahdollisuuksia voimaantumiselle ja sen myötä myös ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kasvulle. Luontoon, kasveihin ja eläimiin liittyvän toiminnan on tutkimusten mukaan todettu vahvistavan ihmisten olemassaolon kokemusta, osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja aistikokemuksia. Ne myös rauhoittavat, virkistävät ja kohentavat mielialaa sekä parantavat keskittymiskykyä. Taloudelliset satsaukset Green Care -menetelmän käyttöönotossa ovat vertailukelpoisia perinteisempien toimintojen tuottamisen kanssa.


Green Care ja IsokumpuGreen Care -toimintaa on tuotettu Isokummun lammastilalla vuodesta 2013 lähtien yhdessä eri toimijoiden kanssa. Vaikuttavuudesta on paljon näyttöä asiakkaiden hyvinvoinnin kannalta.
Toiminnasta on tehty useita opinnäytetöitä ja olemme osallistuneet useisiin hankkeisiin, joissa on tutkittu Green Care -toiminnan vaikuttavuutta.

Green Care -toiminnassa tuetaan itsenäisessä elämässä selviytymistä ja harjoitellaan sosiaalista vuorovaikutusta, joiden avulla pyritään vahvistamaan asiakkaiden erilaisia arkielämän taitoja sekä oman elämän hallintaa.

Green Care -menetelmää voidaan hyödyntää erilaisiin asiakasryhmiin. Pisimpään olemme tuottaneet päivätoimintaa mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille. Asiakaskohtaisesti palvelut voivat vaihdella laajuudeltaan, sisällöltään ja kestoltaan. Päivätoiminnan järjestäminen perustuu aina asiakaslähtöisesti laadittavaan palvelusuunnitelmaan.

Lisäksi tarjoamme tilan ympäristöä ja osaamistamme toimintapäivien muodossa  alakoululaisille ja päihdenuorille. Koska tilamme päätuotantona on lammastalous, toimintaympäristönä on useimmiten lammassuojat eläimineen. Heidän lisäkseen hoivaeläiminä toimivat toki myös tilan hevoset, poni ja useampi koira. Kaikkien tutkimusten ja palautteiden pohjalta on tärkeimmäksi noussut eläinten läsnäolo ja niiden kanssa työskentely. Ilman lammastilaa meillä ei olisi soveltuvaa ympäristöä tällaiselle toiminnalle.

Isokummun Green Care -tiimi

Tilan toiminnassa on mukana psykiatri Kirsti Sikkilä sekä hänen puolisonsa psykologi/psykoterapeutti Hannu Sikkilä. Kirsti Sikkilä vastaa tilan toiminnan ammattimaisuudesta ja toimii konsultoivana asiantuntijana. Hannu Sikkilä puolestaan toimii työnohjaajana ja kouluttaa henkilökuntaamme uusien asiakkaiden tarpeisiin.


Tilalla on töissä Isokummun yrittäjät Satu ja Pasi Kumpulainen, toiminnanohjaaja Ella Rahja sekä maaseutualan perustutkintoa oppisopimuksella opiskeleva Konsta Kumpulainen.

Lisätietoa

https://www.gcfinland.fi/

bottom of page